Política de Privacitat

Política de Privacitat


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

KOMERCIUM, és la marca comercial de PERLA RETAILERS GRUP, SL, amb CIF B55714737. En relació amb això, PERLA RETAILERS GRUP, SL actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web, informant als Usuaris que acompleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de PERLA RETAILERS GRUP, SL, propietari d’aquest  domini i que opera amb la marca www.komercium.com, per la prestació de serveis especialitzats per al comerç de proximitat (consultoria, plans de dinamització, auditoria, visual merchandising, etc.).

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, PERLA RETAILERS GRUP, SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i la resta de prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que PERLA RETAILERS GRUP, SL es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi al web, així com a pràctiques del sector. En aquest cas, PERLA RETAILERS GRUP, SL anunciarà a  la pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i tindran caràcter confidencial per PERLA RETAILERS GRUP, SL quan gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ  SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la Web que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin a la Web tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en la Web, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per KOMERCIUM, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular PERLA RETAILERS GRUP, SL podent-se exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I OPOSICIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o document oficial que l’identifiqui, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL  RESPONSABLE DE SEGURETAT.

C/ Martí Franquès Par E1 P.I Les Tàpies, (IDETSA) 43890 Hospitalet de L’Infant (Tarragona)

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a la direcció abans esmentada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES  QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per PERLA RETAILERS GRUP, SL i no serà cedida, venuda o arrendada a altres empreses externes vinculades a la prestació de serveis especialitzats per al comerç de proximitat.

PERLA RETAILERS GRUP, SL és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la nostra Organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en la Web.

En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que PERLA RETAILERS GRUP, SL pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació referent a la nostra Organització, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.komercium.com.

 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Tanmateix, i  excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer Aliè a PERLA RETAILERS GRUP, SL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos PERLA RETAILERS GRUP, SL col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers en cas de mal ús.

PERLA RETAILERS GRUP, SL  no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses externes vinculades al sector de la prestació de serveis especialitzats per al comerç de proximitat. Tampoc, vendrà, llogarà o cedirà els e-mails dels seus usuaris a altres empreses externes vinculades a la prestació de serveis especialitzats per al comerç de proximitat, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de PERLA RETAILERS GRUP, SL, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un e-mail a hola@komercium.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. PERLA RETAILERS GRUP, SL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web és PERLA RETAILERS GRUP, SL amb domicili al C/ Martí Franquès Par E1 P.I Les Tàpies, (IDETSA) 43890 Hospitalet de L’Infant (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.komercium.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail hola@komercium.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca KOMERCIUM.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

KOMERCIUM només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

KOMERCIUM, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. KOMERCIUM es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

KOMERCIUM recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

– Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

– Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

– Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

– Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.

– Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

– Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

– Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

– Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

– Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

– Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

– Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

– Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

– S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.