Avís legal

Avís Legal


RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

KOMERCIUM, és la marca comercial de PERLA RETAILERS GRUP, SL, amb CIF B55714737, qui actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de PERLA RETAILERS GRUP, SL, propietari d’aquest domini i que opera amb la marca KOMERCIUM, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

C/ Martí Franquès Par E1 P.I Les Tàpies, (IDETSA) 43890 Hospitalet de L’Infant (Tarragona)

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PERLA RETAILERS GRUP, SL en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

KOMERCIUM no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir ara o en un futur mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i PERLA RETAILERS GRUP, SL no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la seva Web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la seva Web com al accedir a la informació d’altres webs des de la seva Web.

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE “COOKIES”

En aquesta Web es poden estar utilitzant “Cookies” en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes “Cookies” és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les “Cookies” son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

 

* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda, podent introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

PERLA RETAILERS GRUP, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen una finalitat informativa en quan al tipus de Serveis i a l’agenda d’activitats organitzades al interior de KOMERCIUM, segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

PERLA RETAILERS GRUP, SL declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. PERLA RETAILERS GRUP, SL no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per PERLA RETAILERS GRUP, SL així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de PERLA RETAILERS GRUP, SL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en la Web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PERLA RETAILERS GRUP, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta Web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, així com el software necessari pel seu funcionament i visualització, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part d’aquesta pàgina web sense permís previ i per escrit de PERLA RETAILERS GRUP, SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (discs durs d’ordinadors, etc.), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents a les autoritzades per PERLA RETAILERS GRUP, SL, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de les opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

PERLA RETAILERS GRUP, SL és lliure  de limitar l’accés a la pàgina We, i als serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic (en el cas que correspongui).

PERLA RETAILERS GRUP, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, se’ns perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de PERLA RETAILERS GRUP, SL observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en aquells casos que expressin el contrari de manera certa, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen al propietari de la Web per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, discs durs d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a PERLA RETAILERS GRUP, SL, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, PERLA RETAILERS GRUP, SL queda autoritzat igualment per a realitzar la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-les a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquestes.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web o de l’esforç realitzat per PERLA RETAILERS GRUP, SL pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a aquesta pàgina Web sense el consentiment previ, exprés i per escrit de PERLA RETAILERS GRUP, SL. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de PERLA RETAILERS GRUP, SL sobre la pàgina Web i tots els continguts inclosos en la mateixa.

PERLA RETAILERS GRUP, SL no assumirà cap responsabilitat enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, productes, serveis, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la seva Web.